đơn hàng hot

ĐƠN HÀNG THÁNG 01/2019

I. Đơn hàng tháng 02/2019

 1. Đơn hàng Thực phẩm:

– Số lượng tuyển: 10 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 32. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: OSAKA.

– Lương cơ bản: 30 đến 32 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 26/02/2019.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 10/08/2019.

 2. Đơn hàng Bảo dưỡng máy móc:

– Số lượng tuyển: 10 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 32. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: NARA.

– Lương cơ bản: 30 đến 32 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 26/02/2019.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 10/08/2019.

 3. Đơn hàng Hàn:

– Số lượng tuyển: 8 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 31. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: OSAKA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 19/02/2019.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 10/08/2019.

 4. Đơn hàng Hàn bán tự động:

– Số lượng tuyển: 8 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 18 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: HYOGO.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 21/02/2019.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 21/08/2019.

 5. Đơn hàng Đúc cơ khí:

– Số lượng tuyển: 2 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 35. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: OSAKA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 14/02/2019.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 14/08/2019.

 6. Đơn hàng Lắp ráp điện tử:

– Số lượng tuyển: 15 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 18 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: AICHI.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 28/02/2019.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 28/08/2019.

II. Đơn hàng tháng 01/2019

 1. Đơn hàng Cơ khí, đúc nhựa:

– Số lượng tuyển: 6 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: TOCHIGI.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 10/01/2019.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 10/06/2019.

 2. Đơn hàng May thảm, ghế nội thất ô tô:

– Số lượng tuyển: 11 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: AICHI.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 16/01/2019.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 16/06/2019.

 3. Đơn hàng Hàn:

– Số lượng tuyển: 8 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 29. Tốt nghiệp cấp 2, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: MIE, KYOTO.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 23/01/2019.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 23/06/2019.

 4. Đơn hàng Điện tử:

– Số lượng tuyển: 2 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 20 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: FUKUSHIMA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 16/01/2019.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 16/06/2019.

 5. Đơn hàng Vệ sinh khách sạn:

– Số lượng tuyển: 2 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 20 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: WAKAYAMA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 07/01/2019.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 07/06/2019.

 6. Đơn hàng Công tác đào đường:

– Số lượng tuyển: 3 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 20 – 32. Tốt nghiệp cấp 2, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: CHIBA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 24/01/2019.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 24/06/2019.

 7. Đơn hàng Đóng gói công nghiệp:

– Số lượng tuyển: 3 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 20 – 30. Tốt nghiệp cấp 2, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: OSAKA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 16/01/2019.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 16/06/2019.

III. Đơn hàng tháng 12/2018

 1. Đơn hàng Đóng gói công nghiệp:

– Số lượng tuyển: 12 nam + nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 18 – 25. Tốt nghiệp cấp 2, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: OSAKA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 20/12/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 20/06/2019.

 2. Đơn hàng Làm thùng carton:

– Số lượng tuyển: 18 nam + nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 18 – 25. Tốt nghiệp cấp 2, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: GIFU, HIROSHIMA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 20/12/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 20/06/2019.

IV. Đơn hàng tháng 11/2018

 1. Đơn hàng In offset:

– Số lượng tuyển: 3 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 18 – 25. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: OSAKA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 15/11/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 15/05/2019.

 2. Đơn hàng Chế biến thực phẩm:

– Số lượng tuyển: 30 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 18 – 28. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: NAGOYA, OSAKA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 08/11/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 08/05/2019.

 3. Đơn hàng Sơn kim loại:

– Số lượng tuyển: 4 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: SAITAMA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 09/11/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 09/05/2019.

 4. Đơn hàng Cơm hộp:

– Số lượng tuyển: 20 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 18 – 29. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: KAGAWA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 07/11/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 07/05/2019.

 5. Đơn hàng Chế biến thực phẩm:

Số lượng tuyển: 30 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 18 – 28. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: NAGOYA, OSAKA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 08/11/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 08/05/2019.

V. Đơn hàng tháng 10/2018

 1. Đơn hàng Chế biến thực phẩm:

– Số lượng tuyển: 4 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 18 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: KUMAMOTO.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 26/10/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 26/04/2019.

 2. Đơn hàng Ép nhựa:

– Số lượng tuyển: 6 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 18 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: KANAGAWA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 23/10/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 23/04/2019.

 3. Đơn hàng Sản xuất sản phẩm đồ chơi:

– Số lượng tuyển: 15 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 25. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: TOTTORY.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 24/10/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 24/04/2019.

VI. Đơn hàng tháng 9/2018.

 1. Đơn hàng Hàn bán tự động:

– Số lượng tuyển: 6 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 25 – 30. Tốt nghiệp cấp 2, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: AICHI.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 20/09/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 20/03/2019.

 2. Đơn hàng Lắp ráp linh kiện ô tô:

– Số lượng tuyển: 20 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 20 – 28. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: CHIBA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 20/09/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 20/03/2019.

3. Đơn hàng Đóng gói:

– Số lượng tuyển: 12 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 20 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: AICHI.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 20/09/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 20/03/2019.

VII. Đơn hàng tháng 8/2018.

 1. Đơn hàng Sơn bê tông:

– Số lượng tuyển: 4 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 25 – 30. Tốt nghiệp cấp 2, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: CHIBA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 02/08/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 02/12/2018.

2. Đơn hàng Phay:

– Số lượng tuyển: 3 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 20 – 25. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: SAITAMA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 02/08/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 02/03/2019.

3. Đơn hàng Gia công cơ khí:

– Số lượng tuyển: 3 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 20 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: HYOGO.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 19/08/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 19/03/2019.

4. Đơn hàng Chế biến thịt gà:

– Số lượng tuyển: 8 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 27. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: SAGA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 10/08/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 10/03/2019.

5. Đơn hàng Chế biến thực phẩm:

– Số lượng tuyển: 15 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 18 – 30. Tốt nghiệp cấp 2, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: MIYAMA, FUKUOKA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 22/08/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 22/03/2019.

6. Đơn hàng Sản xuất các sản phẩm đồ chơi:

– Số lượng tuyển: 45 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 18 – 25. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: TOTTORY, AICHI, GIFU.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 23/08/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 23/03/2018.

7. Đơn hàng Nhựa ôtô:

– Số lượng tuyển: 6 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 28. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: HIROSHIMA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 27/08/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 27/03/2018.

VIII. Đơn hàng tháng 7/2018.

1. Đơn hàng Đúc kim loại:

– Số lượng tuyển: 4 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: CHIBA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 18/07/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 18/12/2018.

2. Đơn hàng Phay: 

– Số lượng tuyển: 2 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: MIYAGI.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 20/07/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 20/12/2018.

3. Đơn hàng Phay:

– Số lượng tuyển: 1 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: IBARAKI.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 21/07/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 21/12/2018.

4. Đơn hàng Đúc lạnh:

– Số lượng tuyển: 4 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: KANAGAWA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 19/07/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 19/12/2018.

5. Đơn hàng Phay:

– Số lượng tuyển: 11 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: NAGANO, SAITAMA, AICHI, TOCHIGI.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 19/07/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 19/12/2018.

6. Đơn hàng Lắp ráp điện tử:

– Số lượng tuyển: 2 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: GUNMA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 19/07/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 19/12/2018.

7. Đơn hàng Đúc nhựa:

– Số lượng tuyển: 2 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 30. Tốt nghiệp cấp 3, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: YAMANASHI.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 23/07/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 23/12/2018.

8. Đơn hàng Giặt ủi ( 1 năm ) :

– Số lượng tuyển: 8 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 38. Tốt nghiệp cấp 2, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: TOKYO, SAITAMA.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 26/07/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 26/11/2018.

9. Đơn hàng Nông nghiệp: Trồng cà chua nhà kính.

– Số lượng tuyển: 3 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 30. Tốt nghiệp cấp 2, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: NAGASAKI.

– Lương cơ bản: 28 đến 30 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 19/07/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 19/12/2018.

10. Đơn hàng May:

– Số lượng tuyển: 10 nữ.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 35. Tốt nghiệp cấp 2, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: GIFU.

– Lương cơ bản: 26 đến 28 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 22/07/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 22/12/2018.

11. Đơn hàng trang trí nội thất:

– Số lượng tuyển: 90 nam.

– Yêu cầu: Tuổi từ 19 – 33. Tốt nghiệp cấp 2, sức khỏe đạt yêu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

– Địa điểm làm việc: TOKYO, NAGOYA, OSAKA, KYOTO.

– Lương cơ bản: 28 đến 34 triệu ( chưa tính tăng ca ).

– Ngày dự kiến phỏng vấn: 18,19,20/07/2018.

– Ngày dự kiến xuất cảnh: 20/12/2018.

 

 

Call Now